ای پدر ما که در آسمانی

ای پدر ما که در آسمانی٫

نام مقدس تو گرامی باد ٫

ملکوت تو برقرار گردد.

خواست تو آنچنان که در آسمان مورد اجراست ٫

بر رمین نیز اجرأ شود.

نان روزانه ما را امروز نیز به ما ارزانی دار.

خطاهای ما را بیامرز.چنانکه ما نیز آنان که به ما بدی کرده اند می بخشیم.

ما را از وسوسه ها دور نگاهدار و از شیطان حفظ فرما.

زیرا ملکوت و قدرت و جلال تا ابد از آن توست.

آمین.

This post is also available in: English

Posted 06/12/2011

Read the full article ►

Website designed by: Affordable Web Design Dublin